Informace

Zdroje: stanovy ČRS, jednací řád ČRS, usnesení členských schůzí MO Žlutice.

Přijímání nových členů

TERMÍN

Přihlášky je třeba odevzdat ( jednateli MO, nebo do schránky na budově MO, nebo vyplnit formulář) nejdéle do konce měsíce února běžného roku tak, aby bylo možno, dle stanov ČRS, provést přijetí na březnové výborové schůzi.

Pokud se někdo přihlásí po tomto termínu a nestačí absolvovat školení nových členů, nemá nárok na vydání povolenky. Po zaplacení a vylepení členské známky, může ale zahájit plnění brigád pro nárok na povolenku v příštím roce.

PO PŘIJETÍ člen zaplatí:

 • vstupní příspěvek (zápisné)
 • členský příspěvek.

Při výdeji povolenek, nebo na březnové členské schůzi, obdrží průkaz člena a začne plnit 10 hodin brigád, které může nahradit i finančně.
Absolvuje předepsané školení nových členů pro vydání prvého rybářského lístku.

PO SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ

 • si obstará státní rybářský lístek
 • zakoupí povolenku k rybolovu dle vlastního výběru

Plnění členských povinností

Pro získání nároku na povolenku, musí člen osobně odpracovat stanovený počet brigádnických hodin. K plnění brigád nelze použít rodinné příslušníky, kamarády či známé (pokud nejsou členy ČRS). Ti nejsou pojištěni, z titulu členství v ČRS, pro případ úrazu. Povinnost plnit brigády není omezena věkem.

Pokud člen nemůže, vzhledem k zaměstnání, tuto pracovní povinnost danou stanovami splnit, zapíše závazně tuto skutečnost do prezenční listiny při členské schůzi a na brigády nebude zván. Případný mimořádný termín, či samostatnou práci – pokud v organizaci existuje, lze dohodnout s hospodářem organizace.

Finanční částku za plnění pracovní povinnosti schválila Územní konference Západočeského územního svazu v květnu 2009 na 500 Kč, jednotně pro všechny místní organizace, s účinností od 1. ledna 2010, tedy pro výdej povolenek v roce 2011. Výbor MO doporučil snížit počet brig. hodin od roku 2010 na 10, tzn. 50 Kč za hod.

Cílem je sjednotit plnění členských povinností ve všech místních organizacích Západočeského regionu a tím zamezit nežádoucí migraci členů do těch MO, kde se brigády neplatí, anebo částka je podstatně menší.

Z toho plyne:

 • člen, který si bude brát povolenku, musí odpracovat 10 brigádnických hodin, které lze nahradit finančně. Platí od roku 2010
 • platí i pro členy nad 65 let věku (Stanovy ani Jednací řád ČRS věk pro plnění brigád neomezují)
 • za nesplněné hodiny je sazba 50 Kč za jednu hodinu, tzn. 500 Kč celkem
 • osvobozeni jsou mladiství do 18ti let, držitelé ZTP a ZTPP, ženy (v naší MO) a děti
 • pracovní povinnost musí být uhrazena před vydáním první povolenky
 • člen, který si nebude brát povolenku, brigády neplní, ale v členském průkazu musí být pro ten rok záznam „bez povolenky“.
 • po splnění čl. povinností, či zaplacení brigády, bude do čl. průkazu vylepena zvláštní známka, potvrzující splnění čl. povinností

Pokud se člen nemůže ze závažných příčin na brigádu dostavit, řádně a včas se omluví, aby za něho mohl být pozván další člen. Účast na brigádách je nezbytná, protože v závislosti na počtu pozvaných členů, se zajišťuje materiál a technika.

DLE STANOV JE DÁLE ČLENSKOU POVINNOSTÍ:

 • účast na odborném školení členů
 • vyvarovat se všeho, co by narušilo dobré vztahy v MO
 • platit členské příspěvky do konce února běžného roku