Úlovkáč

Evidence docházek a úlovků a Sumáře úlovků

Povinnosti upravuje prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb. a Rybářský řád.

Po odevzdání Sumáře úlovků a docházek té organizaci která jej vydala, zjišťujeme, i přes veškeré připomínání, stále stejné chyby. Dodržte tedy tento postup.

V době platnosti povolenky je třeba

 • Tak jak to upravují „Bližší podmínky výkonu rybářského práva“ (Rybářský řád), zapsat vycházku do Evidence docházek a úlovků
 • Po ulovení ušlechtilé ryby provést potřebný zápis
 • Po ukončení, nebo přerušení lovu, uzavřít docházku. To znamená, že v případě, kdy si rybář nepřivlastnil žádnou ulovenou rybu, proškrtne řádek vodorovnou čárou

Po skončení platnosti povolenky a před odevzdáním Sumáře úlovků a docházek je třeba

 • Proškrtnout nesmazatelným způsobem zbývající nevyplněné řádky v Evidenci docházek a úlovků i v Sumáři úlovků a docházek
 • Do Sumáře úlovků a docházek zapsat: číslo a název revíru, úlovky podle revírů a druhů ryb v kusech a kilogramech
 • Dodržet zkratky rybích druhů (Po, Li, K, L, atd.)
 • Provést vodorovné a svislé součty kusů i kilogramů. V posledním sloupci doplnit počet vycházek
 • Kontrolním údajem je číslo v posledním řádku posledního sloupce (křížová kontrola)
 • Řádně a úplně vyplněný Sumář úlovků a docházek vrátit do 15 ti dnů té organizaci, která jej vydala (uvedeno na titulní stránce pod vylepenou povolenkou)
 • V případě, že rybář tuto povinnost nesplní, nebude mu v příštím roce vydána povolenka k rybolovu

Zkratky používané v chovu a evidenci ryb

Po Pstruh obecný Pd Pstruh duhový
Li Lipan podhorní Si Siven americký
K Kapr obecný Su Sumec velký
L Lín obecný Bo Bolen dravý
Cv Cejn velký Ca Candát obecný
Š Štika obecná Am Amur bílý
Tl Jelec tloušť Tb Tolstolobik bílý
Pa Parma obecná Mn Mník jednovousý
Ok Okoun říční Ka Karas obecný

Nejčastější závady v Sumářích úlovků a docházek

 • Chybí vodorovné a svislé součty ks a kg (poslední řádek a poslední tři sloupce)
 • Vůbec nevyplněný Sumář úlovků a docházek
 • Ve sloupci číslo revíru, musí být zapsáno jeho číslo (je uvedeno v popisech revírů), nikoliv název
 • Chybné váhy ulovených ryb. Orientační váhy jsou uvedeny v „Rybářském řádu a popisech revírů“
 • I když není úlovek, je třeba do sumáře zapsat počet docházek
 • V posledním sloupci nejsou zapsány a sečteny počty docházek
 • Chybné vodorovné i svislé součty
 • Nejsou proškrtnuté zbylé řádky
 • Při lovu na Po, nebo Li na P revírech není zakroužkován datum
 • Každá ulovená ryba musí být zapsána v samostatném řádku
 • Špatně složené ÚL – skládat vždy na „půlku“, pak je první zápis na 1. stránce
 • V sumáři úlovků a docházek musí být pro každý revír jen jeden řádek
 • V případě, že jeden revír má více podrevírů, pak i pro každý podrevír musí být samostatný řádek

Příklad